Privacy beleid

Wanneer u klant bent bij Korper Distribution / Alqvimia en u gebruik maakt van onze diensten, of wanneert u voorkomt in ons mailbestand  dan is het zo dat wij gegevens voor u bewaren/opslaan in onze systemen. Daaronder vallen ook persoonsgegevens. Dat zijn die gegevens die herleidbaar zijn naar een privépersoon, zoals naam, adres, postcode, woonplaats, mobiele nummers, e-mailadressen, bankrekeningnummers. De privacygevoelige gegevens. Binnenkort moet iedereen in heel Europa voldoen aan de nieuwe privacy wet (GDPR/AVG), waarin is bepaald hoe we met persoonsgegevens moeten omgaan.

In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens Korper Distribution als distributeur van Alqvimia verzamelt en gebruikt en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid
Aan onze klanten bieden wij producten en diensten aan en sturen wij met enige regelmaat informatie via de mail. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermeldenvoor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst optimaal te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via telefoon: 06-20620000 of via mail guus@korper.nl:
Mocht u n.a.v. deze privacyverklaring geheel uit ons klantenbestand verwijderd willen worden dan dient u dit in een mail aan te geven. Richt deze mail aan guus@korper.nl.

Persoonsgegevens welke worden gebruikt en waarvoor

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens:

 • Om u de mogelijkheid te bieden producten te bestellen via ons digitale bestelformulier, via de mail of via de telefoon.
 • Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • Om u te factureren en u te informeren over de facturering.
 • Om u te informeren over bestellingen die u in het verleden gedaan heeft.
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en (product)informatie, en/of post.
 • Om u te benaderen om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via email, per post of telefonisch.

Verstrekking aan derden
In zeer beperkte maten geven wij de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, dit is met name het geval om onze administratieve zaken goed te stroomlijnen en voor u optimaal te laten verlopen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de administratieve afhandeling de bestellingen en het bijhoden van omzetgegevens en bestelhoeveelheden uiteraard geven we uw n.a.w. gegevens ook door aan de postbezorger om de bestelling bij u te bezorgen.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt, dit doen wij d.m.v. een overeenkomst met deze partijen. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn en/of wanneer u dat uitdrukkelijk wenst.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Een voorbeeld daarvan kan dat de politie in het kader van onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

NAW’s
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde producten en/of dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Getekend 24-5-2018
Guus Korper
Directeur